ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΟΥΡΝΑΛ 1914

Κλείνοντας τον κύκλο του κινηματογραφικού 1914, επιχειρείται ακόμη μια σύνοψη ελληνικών ή άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος ζουρνάλ, που προβλήθηκαν στους κινηματογράφους της πρωτεύουσας. Στον πίνακα που ακολουθεί, στην αριστερή στήλη αναφέρονται η ημερομηνία και η αίθουσα πρώτης προβολής και στη δεξιά στήλη οι τίτλοι των ταινιών αυτών μαζί με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία εντόπισε η έρευνα. Για ακόμη μια φορά πρέπει να επισημανθεί ότι η καταγραφή δεν μπορεί να είναι πλήρης, αλλά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΟΥΡΝΑΛ 19147 Φεβρουαρίου :
(Νέον Θέατρον)
«Ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος και η μεγάλη μάχη της Τζουμαγιάς», που διαφημιζόταν ως «η μόνη επίσημος και αυθεντική ταινία ληφθείσα κατόπιν ειδικής αδείας της Α.Μ. του Βασιλέως, Αρχιστρατήγου, εκ του φυσι­κού». [Επανάληψη της ταινίας «With the Greeks on the firing line»]
20 Φεβρουαρίου :
(Παλλάς)
Η πυρκαγιά στα γραφεία της εφημερίδας Εσπερινή. [Οπε­ρατέρ ο Λέστερ.]
10 Μαρτίου :
(Σαντράλ)
Η μάχη της Κρέσνας
14 Μαρτίου :
(Πατέ Αττικόν)

Η άφιξη του διαδόχου της Ελλάδας Γεωργίου στο Βου­κουρέστι και η γενόμενη προς τιμή του δεξίωση στα βασι­λικά ανάκτορα [Ρουμανική ταινία]
21 Μαρτίου :
(Παλλάς)
«Ελληνικόν Ζουρνάλ» με την κηδεία του Ιωάννη Βαλαω­ρίτου (διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας), την επίσκεψη του Βενιζέλου στο Ζάππειο, την Κυριακάτικη πρωινή συ­γκέντρωση στου Ντορέ και στου Γιαννάκη κλπ.
22 Μαρτίου :
(Σαντράλ)
Η μάχη του Κιλκίς
8 Απριλίου :
(Παλλάς)
«Ελληνικόν Ζουρνάλ» με «τας συμπαθείς και ωραίας φυ­σιογνωμίας των Ατθίδων» στο φιλανθρωπικό έρανο υπέρ του φθισιατρείου.
14 Απριλίου :
(Παλλάς)
Η τελετή επιδόσεως της στραταρχικής ράβδου στον Στρα­τηλάτη-Βασιλέα. [Διαφημίστηκε ως «αριστούργημα φω­τογραφίας και τε­λειότητος κινηματογραφικής»]
28 Απριλίου :
(Παλλάς)
Ταινία «θαυμασίας φωτογραφικής τελειότητος» από τη διαμονή του Κάιζερ στην Κέρκυρα. [Όπως διαφημίστη­κε, «η ταινία αύτη, ήτις ειδικώς ελήφθη υπό του «Παλλάς-Φιλμ», επαίχθη εις τ' Ανάκτορα, παρου­σία των Βασιλέων μας, οίτινες εξέφρασαν την Υψηλήν αυ­τών ευαρέσκειαν διά την καθαρότητα της φωτογραφίας και την σύνθεσιν των αναπαριστομένων σκηνών»]
2 Μαΐου :
(Παλλάς)
Η γιορτή του Λυκείου των Ελληνίδων, που είχε πραγμα­τοποιηθεί πέντε μέρες νωρίτερα στο Παναθηναϊκό στάδιο και αποτέλεσε σπουδαίο γεγονός για την πρωτεύουσα με πλήθος θεατών και εκτενή αφιερώματα στις εφημερίδες.
20 Σεπτεμβρίου :
(Παλλάς)
Ο πρώτος γάμος του Λευκού Σταυρού στο Μενίδι. [«Ελ­ληνικώτατη ακτουαλιτέ»]
26 Σεπτεμβρίου :
(Παλλάς)
Η παραλαβή του θωρηκτού «Αβέρωφ» στα ναυπηγεία του Νιούπορτ, όπου για πρώτη φορά ανυψώθηκε η ελλη­νική σημαία παρουσία του πρεσβευτή Σλήμαν και των αντι­προσώπων της αμερικανικής κυβέρνησης.
21 Οκτωβρίου :
(Πατέ Αττικόν)
Η τελετή της ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων ενώπιον του βασιλιά
24 Οκτωβρίου :
(Πάνθεον)
«Η τελετή της απονομής των μεταλλίων εις τους μετέσχο­ντας των δύο βαλκανικών πολέμων»
31 Οκτωβρίου :
(Πάνθεον, Παλλάς)
«Αι εορταί της Θεσσαλονίκης επί τη επετείω της αλώσε­ώς της υπό του Ελληνικού στρατού»
31 Οκτωβρίου :
(Πατέ Αττικόν)
«Γυμνάσια των υποβρυχίων του Ελληνικού στόλου»
5 Νοεμβρίου :
(Πάνθεον)
«Πανοραματική άποψις της Κερκύρας»

21 Νοεμβρίου :
(Παλλάς)
«Τελευταία γυμνάσια των καταδυομένων μας», που δια­φημιζόταν ως «εξόχου φωτογραφίας και υψίστου ενδια­φέροντος, ληφθείσα κατόπιν σχετικής αδείας υπό του ειδι­κού απεσταλμένου του «Παλλάς»»
24 Νοεμβρίου :
(Κυβέλης)
Η τελευταία άφιξη του αγγλογαλλικού στόλου στο Φάλη­ρο και η υποδοχή από τον βασιλιά
1 Δεκεμβρίου :
(Δημοτικόν θέατρο)
Το ταξίδι του διαδόχου στην Ήπειρο. [Οπερατέρ ο Λέστερ. Περιγραφόταν από το Έθνος ως «από καλλιτεχνι­κής απόψεως αληθινόν αριστούργημα», ο δε συντάκτης αναρωτιόταν: «Πώς το υπουργείον των Εξωτερικών δεν εφρόντισε να δώση την ταινίαν αυτήν εις τους ξένους κινη­ματογράφους διά να καταδείξη εις την έξω κοινήν γνώμην ποίαν σημασίαν έχουν οι ισχυρισμοί περί Αλβανικότητος της Ηπείρου; Και αφ' ετέρου οι κινηματογράφοι μας, που στερούνται εφέτος ταινιών, πώς δεν έσπευσαν να αποκτή­σουν την ταινίαν αυτήν;»]
8 Δεκεμβρίου :
(Πατέ Αττικόν)
«Η αναδάσωσις της Ελλάδος», μια «επίκαιρος αθηναϊκή ταινία» παραγωγής «Αθήνη Φιλμς» με όλους τους προ­σκόπους, που είχαν συμμετάσχει σε πρόγραμμα ανα­δάσωσης στην περιοχή της πρωτεύουσας.
22 Δεκεμβρίου :
(Ολύμπια Πειραιά)
Πανόραμα της Κέρκυρας [Πιθανότατα είναι η ίδια ταινία, που προβλήθηκε στο «Πάνθεον» από τις 05.11. Η συγκε­κριμένη διαφημιζόταν ως «χρωματιστή»]

* Σε δημοσίευμα του Εμπρός με ημερομηνία 30.09.1914 αναφερόταν ότι ο Σ. Λεόνς - κατόπιν σχετικής εντολής της εταιρίας Γκωμόν - κινηματογράφησε τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, με σκοπό ν’ αποτελέσουν την πρώτη σειρά ελληνικών πανοραμάτων. «Ούτω δε δεν θα ταξειδεύη του λοιπού μόνον κανείς εις τας νήσους, αλλά θα ταξειδεύσουν ολίγον και αυταί εις το εξωτερικόν», σχολίαζε η εφημερίδα. Δεν είναι όμως γνωστό αν και πότε προβλήθηκε η συγκεκριμένη ταινία, ούτε αν πράγματι ακολούθησε η κινηματο­γράφηση και άλλων τοπίων από τον Λεόνς.
Ελληνικού ενδιαφέροντος ήταν και δύο ταινίες από την επίσκεψη της βασιλομήτορος Όλγας στην Αλεξάνδρεια, οι οποίες προβλήθηκαν στον κινηματογράφο «Ίρις» της πόλης: «Η άφιξη της Όλγας στην Αλεξάνδρεια» από τις 27.01/09.02 και «Επίσκεψη στο ελληνικό νοσοκομείο» από τις 08/21.02.1914.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Γκόλφω»: Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου